Regulamin Sklepu Internetowego

www.KRAINASZKABA.pl

 

 

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.krainaszkraba.pl.

Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) dowolna przeglądarka internetowa

b) włączona w przeglądarce obsługa apletów Javy.

W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Zarejestrowanie się w serwisie nie zobowiązuje do składania zamówień.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient –  pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Kraina Szkraba.

Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.krainaszkraba.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.

Sprzedawca – właściciel Sklepu.

Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym.

Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą oraz Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego www.krainaszkraba.pl.

Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

§ 2

DANE SPRZEDAWCY

 

 1. Właścicielem Sklepu działającego pod adresem www.krainaszkraba.pl jest Agnieszka Pochopień prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:

Kraina Szkraba Agnieszka Pochopień z siedzibą w Rudzie Śląskiej, pod adresem:

ul. 1 Maja 33

41-706 Ruda Śląska

wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się nr REGON: 24345860 i nr NIP: 6462495832 (dalej „Sprzedawca”)

 

Klient Sklepu może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

 1. mailem na adres: sklep@krainaszkraba.pl

 2. telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 pod numerem +48 508219094

 

 1. Dane bankowe Sprzedawcy:

nr konta: 28 1140 2004 0000 3302 7499 0056

Kraina Szkraba Pochopień Agnieszka

 

 

§ 3

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Warunkiem skorzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach, na portalu dostępnym pod adresem www.krainaszkraba.pl. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu internetowego. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Podanie niepełnych danych w formularzu rejestracyjnym uniemożliwi zarejestrowanie się na stronie sklepu internetowego, a przez to niemożliwe będzie przyjęcie zaproszenia do zawarcia umowy sprzedaży.

Sklep dopuszcza również możliwość zawarcia Umowy sprzedaży z osobami niezarejestrowanymi. W tym celu Klient, po skompletowaniu zakupów w koszyku, powinien skorzystać z opcji „Zakupy jako gość”. Wówczas zostanie poproszony o wprowadzenie danych osobowych, niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Warunkiem wysłania zamówienia jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Podanie niepełnych danych w formularzu uniemożliwi wysłanie Zamówienia.

Klient zobowiązany jest do podania zgodnych ze stanem faktycznym danych. Jeżeli dane zawarte w formularzach o których mowa w ustępie 1 i 2 powyżej będą niepełne, niezrozumiałe lub będą budzić wątpliwości zamówienia takie nie będą realizowane.

Klient zobowiązany jest w szczególności do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Szczegółowe zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta zostały opisane w § 8 Regulaminu.

 

§ 4

TOWARY

 

Wszystkie Towary sprzedawane przez Sklep są prezentowane na stronie www.krainaszkraba.pl. Sprzedawca każdorazowo zamieszcza fotografię produktu, jego opis, cenę brutto produktu oraz termin dostępności produktu liczony od dnia przyjęcia zamówienia przez Sklep.

Towary prezentowane w Sklepie stanowią zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Sprzedawca zastrzega i informuje niniejszym Klienta, iż fotografie produktów mogą różnić się w zależności od indywidualnych ustawień komputera Klienta w zakresie odcieni kolorów, ewentualnie proporcji itp.

Wszystkie ceny podawane przez Sklep są cenami wyrażonymi w walucie polskiej (polski złoty) i zawierają podatek VAT.

Koszty dostawy są podawane rozłącznie od ceny produktu i są widoczne przy przejściu do koszyka Sklepu, a także w zakładce DOSTAWA.

W przypadku niedostępności zamówionych towarów Klient informowany jest o tym fakcie na wskazany przez niego adres mailowy i może wówczas podjąć decyzję o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie części lub całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi od Klienta co do wybranej opcji realizacji zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od dnia wysłania przez Sprzedawcę maila o braku dostępności towaru całe zamówienie Klienta będzie anulowane przez Sklep.

 

 

§ 5

PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową Sklepu, dokonać wyboru odpowiedniego Towaru i jego ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

Zamówienia można składać wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu www.krainaszkraba.pl.

Zamówienia na stronie internetowej przyjmowane są 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzenia czasowych zmian w godzinach przyjmowania zamówień zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej Sklepu.

W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku Realizuj zamówienie – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów oraz kosztów dostawy,
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy.

Akceptacja Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór przesyłki.

W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku Realizuj zamówienie;

Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Kraina Szkraba Agnieszka Pochopień Umowy sprzedaży i dostawy Towarów umieszczonych w koszyku, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.

Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia nr …”, zawierające ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej w ust. 9. W przypadku braku dostępności towaru zastosowanie znajduje postanowienie §3 ust. 5 Regulaminu.

Sklep wystawia dowody sprzedaży na wszystkie sprzedawane towary w postaci paragonu fiskalnego lub, jeśli Klient zaznaczy tą opcję podczas składania zamówienia, w postaci faktury. Aby otrzymać fakturę należy zaznaczyć to w przy składaniu zamówienia i podać niezbędne dane do wystawienia faktury. Wybór faktury jako dowodu zakupu przez Klienta jest równoznaczny z upoważnieniem Sklepu do wystawienia stosownej faktury bez konieczności uzyskiwania podpisu Klienta. Kupujący może wyrazić zgodę na dostarczenie na wskazany adres mailowy faktury VAT w formie elektronicznej bądź zażądać wystawienia i przesłania faktury w wersji papierowej.

W przypadku zwrotu towaru Sprzedawca wystawi fakturę korygującą.

Kupujący może zażądać wystawienia faktury VAT nawet po wystawieniu paragonu. W takim wypadku, faktura może zostać wystawiona jedynie na podstawie odesłanego pierwotnego dokumentu sprzedaży – paragonu oraz po podaniu danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Faktura VAT może być wystawiona najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia dokonania sprzedaży.

§ 6

CENA, PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 2. Do kwoty Zamówienia doliczany jest koszt przesyłki w zależności od rodzaju przesyłki i wartości zamówienia (patrz Koszty dostawy) oraz ewentualne koszty usług dodatkowych wybranych przez Klienta.

Przed ostatecznym złożeniem zamówienia, Klient musi wyrazić zgodę na doliczane do kwoty zamówienia koszty dodatkowe, o których mowa w ust. 2. powyżej.

Rabaty i promocje nie łączą się.

Płatności za towar można dokonywać wyłącznie w złotych polskich (PLN), w następujący sposób:

 1. przelewem na rachunek bankowy Sklepu wskazany w § 2 ustęp 3 Regulaminu;

za pośrednictwem serwisu Payu, dalej on-line;

płatność gotówką przy odbiorze.

 1. W przypadku wyboru przelewu jako formy płatności, towar będzie wysyłany najwcześniej po wpływie pełnej ceny zamówienia na rachunek bankowy Sklepu.

W przypadku wyboru formy zapłaty on-line, towar będzie wysyłany najwcześniej po uzyskaniu autoryzacji operacji.

Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostaje anulowane. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty za zgodą obsługi Sklepu.

Termin doręczenia przesyłki Klientowi określony jest jako suma czasu przygotowania zamówienia do wysyłki oraz czasu dostawy.

Czas przygotowania zamówienia do wysyłki określa się na 3 do 7 dni roboczych, przy czym gdy czas przygotowania zamówienia jest dłuższy niż 3 dni robocze, Sklep podaje taka informację na stronie przy danym Towarze.

Przewidywany czas dostawy przesyłki nie jest zależny od Sprzedawcy, lecz zależy od wyboru przez Klienta sposobu doręczenia przesyłki. Z doświadczenia Sprzedawcy wynika, iż przesyłka nadana przez Pocztą Polska dociera do Klienta w przeciągu od 2 do 5 dni roboczych, a przesyłka kurierska 1-3 dni roboczych licząc od dnia nadania przesyłki przez Sklep.

Dostawa zamówienia odbywa się poprzez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany w formularzu zamówienia adres Klienta poprzez dostarczyciela przesyłek.

Przesyłki są realizowane wyłącznie na terytorium Polski.

 

 

§ 7

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Klient będący konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru.

Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

Aby odstąpić od umowy należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Ze względów dowodowych zaleca się, aby oświadczenie o odstąpieniu zostało złożone w formie pisemnej i przesłane na adres:

Kraina Szkraba Agnieszka Pochopień

ul. Międzyblokowa 12a/3

41-706 Ruda Śląska

 

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone między innymi w przypadku następujących umów:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na poniższy adres:

Kraina Szkraba Agnieszka Pochopień

ul. Międzyblokowa 12a/3

41-706 Ruda Śląska

 1. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

Konsument jest odpowiedzialny wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli tak robi, przedsiębiorca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.

Zwrot zapłaconej ceny oraz zwrot kosztów przesyłki, zgodnie z postanowieniem ustępu 10 poniżej, zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych na koszt odbiorcy lub „za pobraniem”.

Zwrot płatności otrzymanych od Klienta dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów.

 

§ 8

REKLAMACJE TOWARÓW LUB REKLAMACJE W ZAKRESIE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 

 1. Jeżeli kupiony Towar ma wadę, Klient będący konsumentem może złożyć reklamację, w której określi swoje żądania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową (przez naprawę lub wymianę) lub zwrotu całości bądź części wpłaconych środków (przez obniżenie ceny czy odstąpienie od umowy).

Wybór podstawy reklamacji oraz dochodzonego roszczenia należy do Kupującego.

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

W przypadku reklamacji z tytułu rękojmi bądź niezgodności towaru z umową warunkiem zgłoszenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego Towaru. Dołączenie dowodu zakupu (paragon lub faktura) usprawni rozpatrzenie reklamacji.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na piśmie na adres:

Kraina Szkraba Agnieszka Pochopień

ul. Międzyblokowa 12a/3

41-706 Ruda Śląska

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru pod adres Sklepu:

Kraina Szkraba Agnieszka Pochopień

ul. Międzyblokowa 12a/3

41-706 Ruda Śląska

Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową (dotyczy rzeczy zakupionych przed dniem 25.12.2014) rozpatrywane są w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

Klient ma obowiązek należycie zabezpieczyć zwracany towar, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

Przesyłki z wymienionymi lub naprawionymi produktami odsyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłką zwykłą, chyba że Klient zażąda wysyłki pocztą kurierską i pokryje koszty takiej przesyłki.

Kraina Szkraba Agnieszka Pochopień podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

Klient może powiadomić Kraina Szkraba Agnieszka Pochopień o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego poprzez zgłoszenie na piśmie i wysłanie na adres:

Kraina Szkraba Agnieszka Pochopień

ul. Międzyblokowa 12a/3

41-706 Ruda Śląska

lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego stronie internetowej Sklepu.

 1. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

Kraina Szkraba Agnieszka Pochopień zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od chwili jej zgłoszenia, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Nierozpatrzenie reklamacji w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim nie jest równoznaczne z jej uznaniem. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany.

 

 

§ 8

DANE OSOBOWE I ICH OCHRONA

 

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest Kraina Szkraba Agnieszka Pochopień.

Kraina Szkraba Agnieszka Pochopień przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

Dane osobowe Klientów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Aby kupić towar oferowany przez Sklep, należy podać swoje dane osobowe oraz adres wysyłki. Kraina Szkraba Agnieszka Pochopień deklaruje, że wykorzystuje dane prywatne wyłącznie przy konkretnej transakcji. Dane te zostaną przekazane firmie kurierskiej, która dostarcza przesyłkę.

Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym/formularzu Zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celach związanych z obsługą Klienta i świadczeniem usług przez Kraina Szkraba Agnieszka Pochopień.

Klientowi w każdym czasie przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich poprawienia oraz wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

Kraina Szkraba Agnieszka Pochopień gwarantuje, iż dołoży wszelkich starań by dane Klientów przechowywane były w sposób uniemożliwiający dostęp osobom niepowołanym zgodnie z normami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Do prawidłowego funkcjonowania Sklep wykorzystuje pliki cookie (małe pliki tekstowe, zapisywane na dysku komputera Kupującego). Są to pliki, które pozwalają na identyfikację Kupującego przez system elektroniczny i usprawniają działanie pewnych funkcji, takich jak automatyczne logowanie. Można wyłączyć pliki cookies – szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w zakładce Pomoc przeglądarki internetowej

 

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014r.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem nie będącym konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego zostaje poddane sadom właściwym dla miejsca prowadzenia działalności Sprzedającego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.